ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen: Alle relaties tussen verkoper en koper worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.

2. Tarieven, folders, offertes en bestellingen: Alle tarieven. folders en prijsoffertes zijn vrijblijvend en gelden enkel als titel van inlichting. Zij binden de verkoper in geen geval. De verkoper kan de prijzen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke bestelling die door de klant geplaatst wordt, verbindt deze laatste, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging of een begin van uitvoering. tenzij die onder voorbehoud gebeurd is. Dit geldt tevens voor verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers

3. Leveringstermijn: Leveringstermijnen worden enkel als titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend. tenzij dit schriftelijk als aankoopvoorwaarde werd overeengekomen). Een overschrijding van deze termijn kan in hoofde van de koper in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de koop. Echter in beide gevallen kan er nooit sprake zijn van een schadevergoeding door deze niet uitvoering binnen de overeengekomen levertermijn, zoals bv. door overmacht en door toedoen van derden en of misverstanden en menselijke fouten. Etc.

4. Levering/afname en overdracht risico: De goederen worden afgenomen te Deerlijk. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Het volledig risico van de goederen gaat over op de koper op het tijdstip van de afname (sluiten van de overeenkomst). In het geval van verzending van de goederen valt het risico hiervan ten laste van de bestemmeling. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Het niet (laten) afhalen van klaargezette bestellingen brengt niet automatisch een annulatie van de koopovereenkomst teweeg en geeft geen recht op een creditnota. Bij langdurige bewaring van de niet afgehaalde goederen kunnen bewaarkosten worden aangerekend.

5. Klachten: Klachten zijn slechts ontvankelijk indien zij per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen acht werkdagen en vergezeld van bewijsstukken tot staving. Indien deze klacht gegrond voorkomt, kan de verkoper enkel gehouden zijn tot de eenvoudige vervanging of herstelling van de goederen, zonder enig recht op schadevergoeding (dit volgens garantiebepaling van onze leverancier of op 6 maand door ons bij ontstentenis hiervan bij beroepsmatige kopers) en enkel bij verkoop aan consumenten geldt de 2 jarige garantietermijn. Het spreekt voor zich dat de garantie enkel geld bij normaal gebruik. Het indienen van klachten geeft de koper echter niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen. Verborgen gebreken kunnen slechts binnen de fabrieksgarantieperiode aanleiding geven tot vergoeding en of herstelling van dit goed indien het gemeld word per aangetekend schrijven binnen de maand na de vaststelling ervan. Deze goederen mogen tevens niet verwerkt, behandeld of gewijzigd zijn. De aankoop dient gestaafd te worden met bv machinenummers en factuur en of kasticket en / of volledige ingevulde garantiebon afgestempeld door ons. Het spreekt tevens voor zich dat bovenstaande afspraken enkel gelden voor de aankopen bij ons verricht. Daar we enkel verkopen aan vakmensen, wijzen we elke mogelijke schade af, door onkunde of onprofessioneel gebruik. Opleidingen en of praktische bijstand is niet inbegrepen in onze verkoopsorganisatie, daar we enkel aan vakmensen verkopen.


6. Facturen: Alle facturen zijn netto betaalbaar te Deerlijk contant na factuurdatum, tenzij anders vermeld (op de vervaldag. Elke
klacht betreffende een factuur moet binnen acht kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de verkoper worden meegedeeld.

Latere klachten zijn onontvankelijk.
Voor facturen onder de €123 worden €10 administratiekosten aangerekend. Op te maken attesten zijn betalend à €20/attest.

7. Wanbetaling: Elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur (geheel of gedeeltelijk) zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan 12% vanaf de dag na de vervaldag. Ingeval van wanbetaling op de vervaldag zal van rechtswege een verhoging van het verschuldigde saldo aangerekend worden van 12% met een minimum van 125.00€ en een maximum van 1.500,00 € zelfs bij toekenning van afbetalingstermijnen. Dit geldt overigens onverminderd alle Invorderingskosten zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen en het recht op een rechtsplegingsvergoeding in net geval het openstaande bedrag via gerechtelijke weg moet worden ingevorderd. Deze opsomming van invorderingskosten is niet limitatief. Eveneens kan op deze invorderingskosten een provisie worden aangerekend. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur is het totaalbedrag van alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of latere eis tot schadevergoeding. De betaling van een factuur betekent dan ook geen kwijting van de voorgaande facturen. Elke betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur. Hierbij wordt tevens het recht voorbehouden om alle lopende contracten te beschouwen als zijnde ontbonden. ( de meest recente Belgische rechtspraak is van toepassing in verband met de betalingsachterstanden)

8. Eigendomsvoorbehoud: Zolang de goederen niet volledig betaald zijn (eventueel vermeerderd met de kosten en de interesten). blijven zij uitsluitend eigendom van de verkoper. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden, onroerend te maken of te verwerken en deze in goede staat te zullen bewaren alvorens de volledige betaling gebeurd is. In het geval van incorporatie of vermenging met een ander roerend goed zal de verwijdering gebeuren op kosten van koper. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt en hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

9. Retentierecht: De verkoper behoudt het retentierecht op de goederen van de koper wanneer deze nog in het bezit zijn van de verkoper.


Dit is mogelijk zelfs indien de openstaande schuld geen betrekking heeft op het goed in ons bezit.

10. ANNULATIE, Enkel met een voorafgaandelijk schriftelijke overeenkomst van goederen op zicht worden nog retours aanvaard: Dit ongebruikt en in de ongeschonden verpakking mits voorlegging van aankoopbon of factuur dit binnen Max, werkdag. Worden onder geen enkel beding teruggenomen. gastlessen deze zijn 100% eigendom v/d aankoper (de aankoopprijs bevat geen statie en/of leeggoed vergoeding), spuitbussen, lijmproducten en verfpotten en producten met beperkte houdbaarheid en waarvan de inhoud en hoeveelheid niet gemakkelijk kan worden nagegaan, demontage en montagegereedschap, snijgereedschap. slijpstenen, meettoestellen, restanten van standaardverpakkingen en standaardlengten, specials e.d. Om misbruik hiervan te beperken, word een retourkost van 20% van de verkoopwaarde, met een minimum van €7.00 adm, en behandelingskost en terug in stockopname per afzonderlijke post aangerekend en het resterende bedrag dient te worden herbesteed en wordt niet gecrediteerd. (SPECIAALS: DUS NIET GESTOCKEERDE GOEDEREN, WORDEN ONDER GEEN ENKEL BEDING TERUGGENOMEN) Uitzonderlijk kan op speciaal verzoek en in samenspraak met onze leverancier vooraf, materiaal op zicht worden aangevraagd.

11. Recht en bevoegde rechtbank: De verhouding tussen koper en verkoper wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel-RPR Gent afdeling Kortrijk

De vennootschapszetel is gevestigd in de Braamakkerstraat 26, 8540 Deerlijk